معاونت پژوهش وفناوری

اطلاعیه تحویل نسخه های پایان نامه

 قابل توجه دانشجویان  گرامی تحصیلات تکمیلی به هنگام تحویل نسخه های پایان نامه  :ضرورت دارد صرفا  یک جلد پایان نامه ودوعدد سی دی حاوی اطلاعات پایان نامه تحویل کتابخانه دانشگاه و یک عدد سی دی حاوی اطلاعات پایان نامه به  انضمام رسید تحویل نسخه به کتابخانه،  تحویل دفتر تحصیلات تکمیلی گردد.(فرم تحویل نسخه های پایان نامه حذف  گردید)