معاونت پژوهش وفناوری

گزارش تصویری مراسم معارفه دکتر بابک آل طه - مرداد ماه 1393

۱۳ شهریور ۱۳۹۴ ۹
معارفه دکتر بابک آل طه _مرداد ماه 1393_(10)
معارفه دکتر بابک آل طه _مرداد ماه 1393_(9)
معارفه دکتر بابک آل طه _مرداد ماه 1393_(8)
معارفه دکتر بابک آل طه _مرداد ماه 1393_(7)
معارفه دکتر بابک آل طه _مرداد ماه 1393_(16)
معارفه دکتر بابک آل طه _مرداد ماه 1393_(5)
معارفه دکتر بابک آل طه _مرداد ماه 1393_(4)
معارفه دکتر بابک آل طه _مرداد ماه 1393_(3)
معارفه دکتر بابک آل طه _مرداد ماه 1393_(2)