معاونت پژوهش وفناوری

اطلاعیه های کارکنان و هیات علمی

برگزاری کارگاه پژوهشی
کارگاه پژوهشی

برگزاری کارگاه پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان در نظر دارد با هدف آشنایی و ارتقای سطح علمی کارکنان آزمایشگاهی، دانشجویان و افراد علاقمند کارگاه آموزشی با عناوین زیر برگزار می کند: ۱- اصول و کاربرد کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا: تاریخ برگزاری ۷ و ۸ اسفند ۲- اصول و کاربرد کروماتوگرافی گازی GC : تاریخ برگزاری ۱ و ۲ اسفند ۳- نشانگرهای مولکولی در ارزیابی تنوع ژنتیکی : تاریخ برگزاری ۱ و ۲ اسفند

ادامه مطلب