معاونت پژوهش وفناوری

معاونت پژوهش و فناوری

 
نام: حجت
نام خانوادگی: بابایی
محل وتاریخ تولد: ماهان -۱۳۵۳
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
 
سوابق تحصیلی:
کارشناسی ریاضی محض دانشگاه باهنر کرمان
کارشناسی ارشد ریاضی محض دانشگاه آزاداسلامی کرمان
دکترا ریاضی محض دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
 
سوابق اجرایی:
• مدیرگروه کارشناسی معلمین ریاضی
• مدیرگروه رشته ریاضی دانشگاه آزاداسلامی واحدکرمان
رئیس باشگاه پژوهشگران جوان
• معاون دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
• رِِییس سازمان ملی جوانان استان کرمان
• معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

پست الکترونیکی: babaei_h53@yahoo.com

تلفن مستقیم
تلفن دفتر کار: ۳۱۳۲۱۷۷۳
داخلی ۱۷۷۳