معاونت پژوهش وفناوری

معاونت پژوهش و فناوری

نام: امید
نام خانوادگی: طیاری
محل وتاریخ تولد : تهران / 1349
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار پایه 18
 
سوابق تحصیلی : 
کارشناسی مهندسی آب دانشگاه باهنر کرمان
کارشناسی ارشد سازه های آبی علوم وتحقیقات تهران
دکترا سازه های آبی علوم وتحقیقات تهران
 
سوابق اجرایی : 
• مدیرگروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
• مدیر طرح وبرنامه وبودجه دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
• معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
• معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
• رییس واحد علوم وتحقیقات کرمان
• دبیرهیئت اجرایی جذب دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
• دبیر انتشارات منطقه هفت
• عضو کمسیون انتصابات منطقه هفت
• عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی آب ایران
• دبیر هیئت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
• مشاورمدیرکل سازمان امور عشایر استان کرمان درسال80
• عضو هیئت تحریر مجله علمی وپژوهشی آب وآبیاری متعلق به انجمن آب ایران تا سال
پست الکترونیکی: pajooheshi@iauk.ac.ir
تلفن مستقیم : 33212893-034
تلفن دفتر کار : 31321773
داخلی 1773