معاونت پژوهش وفناوری

مدیر کل ادار ه پژوهش وتولید علم

نام: مریم
نام خانوادگی: کاظمی پور
مدرک تحصیلی: دکترای شیمی
دانشکده: علوم
مرتبه علمی: دانشیار