معاونت پژوهش وفناوری

آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
وب سایت های اعتبار سنجی مجلاتتحصیلات تکمیلی
لیست نشریات دانشگاه آزاد اسلامی۹۹تحصیلات تکمیلی
وب سایت های اعتبار سنجی مجلاتمعاونت پژوهشی
بخشنامه دفاع دکتری از ۱۳۹۹معاونت پژوهشی
فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر تاریخ انتشار: ۹۹/۹/۲۳معاونت پژوهشی
فهرست مجلات دارای اعتبار (بهمن ۹۹)معاونت پژوهشی
لیست نشریات نامعتبر ISI دیماه ۹۹تحصیلات تکمیلی
لیست نشریات معتبر ISI شهریور ۹۸تحصیلات تکمیلی
بخشنامه دفاع دکتری از ۱۳۹۹تحصیلات تکمیلی
برنامه زمانی طرحمعاونت پژوهشی
قرارداد طرحمعاونت پژوهشی
فرم صفر(پرپوزال) طرحمعاونت پژوهشی
فرم حق نظارت طرحمعاونت پژوهشی
فرم برگزاری سخنرانی طرحمعاونت پژوهشی
فرم ب طرح مخصوص کارشناس پژوهشیمعاونت پژوهشی
فرم الف طرحمعاونت پژوهشی
فرم ارزیابی گزارش دوره ای طرح پژوهشیمعاونت پژوهشی
شیوه نامه تدیون گزارش نهایی طرح پژوهشی در فرم طرح هامعاونت پژوهشی
درخواست علی الحساب طرحمعاونت پژوهشی
فرم های طرح ۹۹معاونت پژوهشی