معاونت پژوهش وفناوری

بخشنامه در خصوص شرایط ارائه مقاله جهت گرفتن نمره پایان نامه و امتیاز و تشویقی

دانلود فایل

تاریخ تصویب : (تنظیم نشده)