معاونت پژوهش وفناوری

آیین نامه شرکت اعضائ هیات علمی در همایش بین المللی معتبر خارج از کشور