معاونت پژوهش وفناوری

طرحنامه ویژۀ کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره