معاونت پژوهش وفناوری

اصلاحی پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان همایش های بین المللی داخلی