معاونت پژوهش وفناوری

بخشنامه صدورمجوزدفاع برخی از رشته های علوم انسانی

دانلود فایل

تاریخ تصویب : (تنظیم نشده)