معاونت پژوهش وفناوری

بخشنامه صدورمجوزدفاع برخی از رشته های علوم انسانی