معاونت پژوهش وفناوری

آیین نامه‌ها و فرم‌ها- تحصیلات تکمیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم درخواست انجام آزمون جامع دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تاییدیه هیات داوریتحصیلات تکمیلی
فرم تعیین ارزش مقاله کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم 101 مربوط به اطلاعیه چگونگی انجام دفاعتحصیلات تکمیلی
لیست مجلات نامعتبر دانشگاه آزاداسلامی منتهی به آذر95تحصیلات تکمیلی
لیست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت منتهی به آذر95تحصیلات تکمیلی
لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم منتهی به آذر95تحصیلات تکمیلی
بخشنامه نحوه آدرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامهتحصیلات تکمیلی
فرم پیشنهاد استاد مشاور پایان نامهتحصیلات تکمیلی
متمم بخشنامه شماره 10/64176 مورخ 94/7/2 دکتری پژوهش محورتحصیلات تکمیلی
بخشنامه معافیت شهریه تمدید رساله دکتری تخصصی برای پذیرش مقاله دفاع از رسالهتحصیلات تکمیلی
متمم بخشنامه دکتری تخصصی پژوهش محور مورخ 93/7/2تحصیلات تکمیلی
فرم کمک هزینه پایان نامه دکتری وکارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
راهنمای نحوه نگارش پایان نامه ارشد و رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
قرارداد برون دانشگاه مجری استاد راهنما و دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محورتحصیلات تکمیلی
فرم عناوین پیشنهادی رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
فرمتحصیلات تکمیلی
فرم اعلام نمرات آزمون جامع دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تعیین ارزش مقاله دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تشویق مقالات دکتریتحصیلات تکمیلی