معاونت پژوهش وفناوری

آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
لیست مجلات نامعتبر دانشگاه آزاداسلامی منتهی به آذر95تحصیلات تکمیلی
لیست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت منتهی به آذر95تحصیلات تکمیلی
لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم منتهی به آذر95تحصیلات تکمیلی
فرم شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمیفرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
فرم حق نظارت ناظرفرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
بخشنامه نحوه آدرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامهتحصیلات تکمیلی
بخشنامه فرصت مطالعاتی جدیدفرصت مطالعاتی
فرم پیشنهاد استاد مشاور پایان نامهتحصیلات تکمیلی
فهرست کنفرانسهای بین المللی معتبر خارج از کشور در گروههای علمی و شاخه های تخصصیشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ورساله های تحصیلات تکمیلیمقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
نحوه شناسایی مجلات جعلیمقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
فرم برگزاری سخنرانی جدیدکارگاه و سخنرانی
بخشنامه کرسی های نظریه‌پردازی، نقد و مناظرهکارگاه و سخنرانی
طرحنامه ویژۀ کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظرهکارگاه و سخنرانی
متمم بخشنامه شماره 10/64176 مورخ 94/7/2 دکتری پژوهش محورتحصیلات تکمیلی
امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامیمقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
بخشنامه معافیت شهریه تمدید رساله دکتری تخصصی برای پذیرش مقاله دفاع از رسالهتحصیلات تکمیلی
متمم بخشنامه دکتری تخصصی پژوهش محور مورخ 93/7/2تحصیلات تکمیلی
فرم کمک هزینه پایان نامه دکتری وکارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
آیین نامه جدید شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های خارج از کشورشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی