معاونت پژوهش وفناوری

آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۶ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
لیست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت منتهی به آذر95تحصیلات تکمیلی
لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم منتهی به آذر95تحصیلات تکمیلی
فرم حق نظارت ناظرفرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
بخشنامه نحوه آدرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامهتحصیلات تکمیلی
فهرست کنفرانسهای بین المللی معتبر خارج از کشور در گروههای علمی و شاخه های تخصصیشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
نحوه شناسایی مجلات جعلیمقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
بخشنامه کرسی های نظریه‌پردازی، نقد و مناظرهکارگاه و سخنرانی
طرحنامه ویژۀ کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظرهکارگاه و سخنرانی
متمم بخشنامه شماره 10/64176 مورخ 94/7/2 دکتری پژوهش محورتحصیلات تکمیلی
متمم بخشنامه دکتری تخصصی پژوهش محور مورخ 93/7/2تحصیلات تکمیلی
آیین نامه جدید شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های خارج از کشورشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
فرم شرکت در کنفرانس خارجیشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
فرم شرکت در کنفرانس داخلیشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح‌های پژوهشیفرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
ایین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانس های علمی داخل کشورشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
آیین نامه شرکت اعضائ هیات علمی در همایش بین المللی معتبر خارج از کشورشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
راهنمای نحوه نگارش پایان نامه ارشد و رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
فهرست وب سایت های جعلی نشریات علمیمقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
بخشنامه تشویقیمقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
قرارداد برون دانشگاه مجری استاد راهنما و دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محورتحصیلات تکمیلی