معاونت پژوهش وفناوری

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۸ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فرم درخواست مواد مورد نیازدفتر تجهیزات
فرم شرکت در کنفرانس خارجیشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
فرم شرکت در کنفرانس داخلیشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
فرم شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمیفرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
فرم صفر (پیشنهاد طرح پژوهشی)فرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
فرم عناوین پیشنهادی رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم قرارداد اجرای طرح پژوهشیفرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
فرم کمک هزینه پایان نامه دکتری وکارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
فهرست کنفرانسهای بین المللی معتبر خارج از کشور در گروههای علمی و شاخه های تخصصیشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
فهرست نشریات نامعتبرمقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )(تنظیم نشده)
فهرست نشریات نامعتبر خارجیمقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
فهرست وب سایت های جعلی نشریات علمیمقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
قرارداد اجرای طرح پژوهشی جدید (2)فرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
قرارداد برون دانشگاه مجری استاد راهنما و دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محورتحصیلات تکمیلی
قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محورتحصیلات تکمیلی
لیست مجلات نامعتبر دانشگاه آزاداسلامی منتهی به آذر95تحصیلات تکمیلی
لیست مجلات نامعتبر وجعلی دانشگاه ازاد آذر 95مقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
لیست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت منتهی آذر 95مقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
لیست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت منتهی به آذر95تحصیلات تکمیلی
لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم منتهی آذر 95مقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )