معاونت پژوهش وفناوری

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۸ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فهرست مجلات نامعتبر (دیماه ۱۳۹۷)معاونت پژوهشی
فهرست مجلات دارای اعتبار (دیماه ۱۳۹۷)معاونت پژوهشی
فهرست نشریات معتبروزارت علوم- خرداد۹۶معاونت پژوهشی
فرم درخواست انجام آزمون جامع دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم در خواست علی الحساب طرح پژوهشیفرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
فرم حق نظارت ناظر طرحمعاونت پژوهشی
فرم تعیین ارزش مقاله کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم تاییدیه هیات داوریتحصیلات تکمیلی
ساماندهی امورداوری پایان نامه های ارشدودکترامعاونت پژوهشی
روش ارزیابی کیفی پایان نامه دکترامعاونت پژوهشی
پژوهشینمودارگردش فرآیندهای پژوهشی
بخشنامه صدورمجوزدفاع برخی از رشته های علوم انسانیمعاونت پژوهشی
نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ورساله های تحصیلات تکمیلیمقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
نمونه تعهدات و گواهی امضاء پژوهش محورتحصیلات تکمیلی
نحوه شناسایی مجلات جعلیمقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
نحوه تشویقی وآدرس دهی در مقالات مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
متمم بخشنامه شیوه نامه تشویق مقالاتمقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
متمم بخشنامه شماره 10/64176 مورخ 94/7/2 دکتری پژوهش محورتحصیلات تکمیلی
متمم بخشنامه دکتری تخصصی پژوهش محور مورخ 93/7/2تحصیلات تکمیلی
لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم منتهی به آذر95تحصیلات تکمیلی