معاونت پژوهش وفناوری

آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۶ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه صدورمجوزدفاع برخی از رشته های علوم انسانیمعاونت پژوهشی
روش ارزیابی کیفی پایان نامه دکترامعاونت پژوهشی
ساماندهی امورداوری پایان نامه های ارشدودکترامعاونت پژوهشی
بخشنامه پژوهانه.۹۸معاونت پژوهشی
بخشنامه و فرم پژوهانه ویرایش ۹۹معاونت پژوهشی
مجلات نامعتبر.دیماه ۱۳۹۹معاونت پژوهشی
بخشنامه طرح داخلی ۹۹معاونت پژوهشی
تبصره طرح برون دانشگاهی ۹۹معاونت پژوهشی
فرم های طرح ۹۹معاونت پژوهشی
درخواست علی الحساب طرحمعاونت پژوهشی
شیوه نامه تدیون گزارش نهایی طرح پژوهشی در فرم طرح هامعاونت پژوهشی
فرم ارزیابی گزارش دوره ای طرح پژوهشیمعاونت پژوهشی
فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشیمعاونت پژوهشی
فرم الف طرحمعاونت پژوهشی
فرم ب طرح مخصوص کارشناس پژوهشیمعاونت پژوهشی
فرم برگزاری سخنرانی طرحمعاونت پژوهشی
فرم حق نظارت طرحمعاونت پژوهشی
فرم صفر(پرپوزال) طرحمعاونت پژوهشی
قرارداد طرحمعاونت پژوهشی
برنامه زمانی طرحمعاونت پژوهشی