معاونت پژوهش وفناوری

آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
مقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
آئین نامه تاسیس انجمن علمی اساتیدانجمن علمی هیات علمی
آیین نامه جدید شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های خارج از کشورشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
آیین نامه شرکت اعضائ هیات علمی در همایش بین المللی معتبر خارج از کشورشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
آیین نامه طرح های پژوهشی سال 88/5/18بخشنامه های طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
اخرین بخشنامه طرح های پژوهشیبخشنامه های طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
اصلاحی پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان همایش های بین المللی داخلیشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامیمقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
اولویت تحقیقاتی وزارت نیرواولویت های پژوهشی و تحقیقاتی
ایین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانس های علمی داخل کشورشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
بخشنامه استفاده ازتسهیلات فرصت مطالعاتی اعضائ هیات علمیفرصت مطالعاتی
بخشنامه تشویقیمقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
بخشنامه در خصوص شرایط ارائه مقاله جهت گرفتن نمره پایان نامه و امتیاز و تشویقیمقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
بخشنامه سخنرانی طرح های پژوهشیبخشنامه های طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
بخشنامه صدورمجوزدفاع برخی از رشته های علوم انسانیمعاونت پژوهشی
بخشنامه طرح های راکدبخشنامه های طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
بخشنامه فرصت مطالعاتی جدیدفرصت مطالعاتی
بخشنامه کرسی های نظریه‌پردازی، نقد و مناظرهکارگاه و سخنرانی
بخشنامه معافیت شهریه تمدید رساله دکتری تخصصی برای پذیرش مقاله دفاع از رسالهتحصیلات تکمیلی
بخشنامه نحوه آدرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامهتحصیلات تکمیلی