معاونت پژوهش وفناوری

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۰ مورد.
عنواندانلود فایل
 
بخشنامه صدورمجوزدفاع برخی از رشته های علوم انسانی
پژوهشی
روش ارزیابی کیفی پایان نامه دکترا
ساماندهی امورداوری پایان نامه های ارشدودکترا
فرم حق نظارت ناظر طرح
فرم درخواست انجام آزمون جامع دکتری
فهرست نشریات معتبروزارت علوم- خرداد۹۶
(تنظیم نشده)
آئین نامه تاسیس انجمن علمی اساتید
آیین نامه جدید شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های خارج از کشور
آیین نامه شرکت اعضائ هیات علمی در همایش بین المللی معتبر خارج از کشور
آیین نامه طرح های پژوهشی سال 88/5/18
اخرین بخشنامه طرح های پژوهشی
ادرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامه ارشد ودکترا
اصلاحی پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان همایش های بین المللی داخلی
امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی
اولویت تحقیقاتی وزارت نیرو
ایین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانس های علمی داخل کشور
بخشنامه استفاده ازتسهیلات فرصت مطالعاتی اعضائ هیات علمی
بخشنامه تشویقی