معاونت پژوهش وفناوری

آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۶ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
Jcr ها ویرایش ۹۹معاونت پژوهشی
آئین نامه تاسیس انجمن علمی اساتیدانجمن علمی هیات علمی
آیین نامه جدید شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های خارج از کشورشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
آیین نامه شرکت اعضائ هیات علمی در همایش بین المللی معتبر خارج از کشورشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
اصلاحی پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان همایش های بین المللی داخلیشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
ایین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانس های علمی داخل کشورشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
بخشنامه پژوهانه.۹۸معاونت پژوهشی
بخشنامه تشویقیمقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
بخشنامه دفاع دکتری از ۱۳۹۹معاونت پژوهشی
بخشنامه دفاع دکتری از ۱۳۹۹تحصیلات تکمیلی
بخشنامه صدورمجوزدفاع برخی از رشته های علوم انسانیمعاونت پژوهشی
بخشنامه طرح داخلی ۹۹معاونت پژوهشی
بخشنامه کرسی های نظریه‌پردازی، نقد و مناظرهکارگاه و سخنرانی
بخشنامه نحوه آدرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامهتحصیلات تکمیلی
بخشنامه ها و فرم های ارشد و دکترا (ویرایش ۹۹)معاونت پژوهشی
بخشنامه و فرم پژوهانه ویرایش ۹۹معاونت پژوهشی
برنامه زمانی طرحمعاونت پژوهشی
تبصره طرح برون دانشگاهی ۹۹معاونت پژوهشی
چگونگی ارزیابی پایان نامه های ارشد و دکتریتحصیلات تکمیلی
درخواست علی الحساب طرحمعاونت پژوهشی