معاونت پژوهش وفناوری

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۸ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فهرست مجلات دارای اعتبار (دیماه ۱۳۹۷)معاونت پژوهشی
فهرست مجلات نامعتبر (دیماه ۱۳۹۷)معاونت پژوهشی
بخشنامه صدورمجوزدفاع برخی از رشته های علوم انسانیمعاونت پژوهشی
پژوهشینمودارگردش فرآیندهای پژوهشی
روش ارزیابی کیفی پایان نامه دکترامعاونت پژوهشی
ساماندهی امورداوری پایان نامه های ارشدودکترامعاونت پژوهشی
فرم تاییدیه هیات داوریتحصیلات تکمیلی
فرم تعیین ارزش مقاله کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم حق نظارت ناظر طرحمعاونت پژوهشی
فرم در خواست علی الحساب طرح پژوهشیفرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
فرم درخواست انجام آزمون جامع دکتریتحصیلات تکمیلی
فهرست نشریات معتبروزارت علوم- خرداد۹۶معاونت پژوهشی
مقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )(تنظیم نشده)
آئین نامه تاسیس انجمن علمی اساتیدانجمن علمی هیات علمی
آیین نامه جدید شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های خارج از کشورشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
آیین نامه شرکت اعضائ هیات علمی در همایش بین المللی معتبر خارج از کشورشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
آیین نامه طرح های پژوهشی سال 88/5/18بخشنامه های طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
اخرین بخشنامه طرح های پژوهشیبخشنامه های طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
اصلاحی پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان همایش های بین المللی داخلیشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامیمقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )