معاونت پژوهش وفناوری

آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم برگزاری سخنرانی جدیدکارگاه و سخنرانی
فرم برنامه زمانی مراحل انجام طرح پژوهشیفرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
فرم پیشنهاد استاد مشاور پایان نامهتحصیلات تکمیلی
فرم تاییدیه هیات داوریتحصیلات تکمیلی
فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم تحویل نسخه های پایان نامه دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تشویق مقالات دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تعیین ارزش مقاله دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تعیین ارزش مقاله کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم جدید امتیاز وتشویقی مقاله سال95مقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
فرم حق نظارت ناظرفرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
فرم حق نظارت ناظر طرحمعاونت پژوهشی
فرم حق نظارت ناظر طرح پژوهشیفرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
فرم در خواست علی الحساب طرح پژوهشیفرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
فرم درخواست انجام آزمون جامع دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم درخواست برگزاری سخنرانی علمیکارگاه و سخنرانی
فرم درخواست لوازم وتجهیزاتدفتر تجهیزات
فرم درخواست مواد مورد نیازدفتر تجهیزات
فرم شرکت در کنفرانس خارجیشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
فرم شرکت در کنفرانس داخلیشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی